პირველი კვარტალი  2018 წელი

მეორე კვარტალი  2018 წელი

მესამე კვარტალი  2018 წელი

მეოთხე კვარტალი  2018 წელი

პირველი კვარტალი  2019 წელი

მეორე კვარტალი  2019 წელი